[Raspberry] Kiểm tra phiên bản Raspberry

Check revision Raspberry pi

Bài viết này hướng dẫn xem version của Raspberry. Trong bài này tôi sử dụng chương trình puty để kết nối tới Raspberry. Đầu tiên cần xác định địa chỉ IP của Raspberry (các cách xác định địa chỉ IP của Raspberry). Sau đó mở chương trình puty, kết nối bằng địa chỉ IP trên, với user và password ở đây tôi vẫn sử dụng user và password mặc định là user: pi và password: raspberry
Sau đó tại chương trình puty, gõ lệnh nano /proc/cupinfo
Trong đó nano = cat = vi . Ở bài này tôi dùng nano

Cửa sổ puty, gõ câu lệnh để kiểm tra phiên bản cpu
Tập tin, chứa thông tin phiên bản Raspberry

Chú ý đến "Revision", ở đây là "oooe". Dùng nó để tra bản dưới đây

http://elinux.org/RPi_HardwareHistory