[Raspberry] Hướng dẫn kết nối Raspberry Pi đến máy tính Windows

Để kết nối Raspberry phải có màn hình có chuẩn HDMI, hay có dây chuyển tín hiệu VGA. Hoặc bạn cũng chẳng cần màn hình làm gì? Dùng Puty kết nối tới Raspberry bằng địa chỉ IP, hay dùng SSH Secure Shell kết nối tới Raspberry cũng bằng IP.  Vậy để xác định địa chỉ IP của Raspberry trong mạng LAN (Xem tại đây).

Ngoài cách kết nối bằng IP, hôm nay tôi hướng dẫn kết nối Raspberry dùng puty hoặc SSH Secure Shell bằng hostname.


Chuẩn bị một hệ thống mạng LAN  giữa máy tính - ở đây tôi dùng Windows và Raspberry.
Bước 1: Kết nối tới Raspberry PI bằng IP qua SSH Secure Shell (hoặc dùng Puty)
Bước 2: Cài đặt gói samba trên Raspberry. Sử dụng câu lệnh
sudo apt-get install samba samba-common-bin
Samba là là một phần mềm miễn phí chủ yếu dùng để chia sẻ file giữa các nền tảng khác nhau như Windows và Linux bằng cách sử dụng giao thức SMB/CIFS.
Bước 3: Cấu hình samba. Sử dụng lệnh
sudo nano /etc/samba/smb.conf
Bước 4: Tìm và chỉnh sửa 2 dòng này. Với chức năng wins support = yes là hỗ trợ trên hệ điều hành windows
Bước 5: Tìm đến, và thêm đoạn sau vào
Bước 6: Lưu và thoát, kiểm tra hostname, dùng lệnh 
hostname
 
hoặc