[Raspberry] Cách fix lỗi 101 - Network is ureachable trong Debian trên Raspberry

Hình dưới thể hiện việc cài đặt gói samba, tuy nhiên bị lỗi 101: Network is unreachables.

Hoặc hình dưới


Đối với lỗi này, bạn cần sửa hoặc chỉnh lại Getway, bước đầu tiên cần xác định getway trong mạng có kết nối tới Raspberry, sau đó dùng lệnh 
sudo route add default gw 192.168.137.1
Ở đây default gw của tôi là 192.168.137.1