Hướng dẫn tạo mục lục tự động

Microsoft World 2007
Sử dụng công cụ soạn thảo văn bản Microsoft Word 2007 hoặc 2010 hoặc 2013 để thực hiện tạo mục lục. Trong hướng dẫn này, sử dụng world 2013 để thực hiện.

Bước 1, ta cần xác định mục lục cần thực hiện như thế nào?

Tôi ví dụ như sau:
Chương 1
  1.1
  1.2
    1.2.1
    1.2.2
Chương 2
  2.1
  2.2

Chương 3
  3.1
  3.2
  3.3
   3.3.1
   3.3.2
     a.
     b.

Bước 2, chúng ta cần xác định level cho từng cấp

Chương 1 (level 1)
  1.1 (level 2)
  1.2 (level 2)
    1.2.1 (level 3)
    1.2.2 (level 3)
Chương 2 (level 1)
  2.1 (level 2)
  2.2 (level 2)
Chương 3 (level 1)
  3.1 (level 2)
  3.2 (level 2)
  3.3 (level 2)
   3.3.1 (level 3)
   3.3.2 (level 3)
     a.(level 4)
     b.(level 4)

Bước 3, sử dụng chức năng Mulitilevel List

Trong cửa sổ world  Click Home and, in the Paragraph group, click the arrow next to Multilevel List.

Chọn Define new Multilevel List. Trong cửa sổ này có 2 mức hiển thị More>> và << Less. Nằm ở bên dưới góc trái cửa sổ.
Thực hiện thao tác như hình dưới cho level 1

Chú ý các điểm tô vàng
Thực hiện thao tác cho level 2, chú ý include level

Tương tự như thế ta thao tác với level 3 hoặc hơn. Tiếp sau đó muốn thêm mục lục ta thực hiện như sau