How to fix the auto spacing word 2013?

Khắc phục lỗi tự động cách chữ khi gõ trong Microsoft World 2013.
Chữ đầu bị lỗi dư khoản trắng, chữ sau là chữ mong muốn. Để thực hiện việc này, ta thực hiện như sau: 

Open world,
File/ Options (Menu Item) /
Advanced (List Item) /
Group "Cut, copy, and Paste"/
User left click on "Setting ... (Button)"

Uncheck Adjust sentence and word spacing automatically

OK