Tìm hiểu "Hệ thống thông tin"

Các thành phần cấu tạo hệ thống thông tin
 Hệ thống thông tin là một hệ thống bao gồm cá yếu tố có quan hệ với nhau cùng làm nhiệm vụ thu thập, xử lý, lưu trữ và phân phối thông tin và dữ liệu và cung cấp một cơ chế phản hồi để đạt được mục tiêu định trước. 

Đặc trưng của một hệ thống thông tin:


- Phải được thiết kế, tổ chức và phục vụ được của tổ chức/ cơ quan đó.
- Đạt được mục tiêu đưa ra quyết định khi cần.
- Xử lý được thông tin khi cần
- Có kết cấu, phát triển mở rộng được

Các bộ phận cấu thành hệ thống thông tin


Các khái niệm

Tổ chức: là một hệ thống được tạo ra từ các cá thể để làm dễ dàng việc đạt mục tiêu bằng hợp tác và phân công lao động
Lao động quản lý: bao gồm lao động ra quyết định và lao động thông tin
Lao động thông tin: lao động dành cho việc thu thập, lưu trữ, xử lý và phân phát thông tin
Lao động ra quyết định: phần lao động của nhà quản lý từ khi có thông tin đến khi ký ban hành quyết định

Các chuyên nghành trong lĩnh vực hệ thống thông tin
Chuyên ngành hệ thống thông tin

Ví dụ hệ thống thông tin chính quyền điện tử Đà Nẵng
Ảnh báo mới

Giao diện trên di động

Chạy trên nền tảng Android và IOS

Giao diện đăng ký với các thông tin cơ bản, chúng tôi sẽ phục vụ bạn.

Giao diện đăng nhập đơn giản và hiệu quả cho người dùng.

Giao diện dasboard hiển thị các bảng điện trong gia đình.

Thông tin liên hệ

Hãy để chúng tôi phục vụ gia đình bạn.

Họ và tên*


Tin nhắn*


Thông tin chúng tôi

Thomi - IPG mang thiết bị thông minh đến với ngôi nhà của bạn.

  • 1256/7 Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai - Việt Nam
  • 0251.8605873
  • admin@thomi.com.vn
  • wwww.thomi.com.vn

Pages