Hướng dẫn thực tập đợt 2 năm 2015

1. Danh sách và điểm danh sinh viên hướng dẫn thực tập đợt 2 (7/2015)

2. Biểu mẫu - qui định thực tập đợt 2 (7/2014)

3. Lịch gặp sinh viên hướng dẫn tốt nghiệp đã có đăng trong http://calen.lhu.edu.vn/. Xem theo lịch giáo viên.

4. Mẫu báo cáo powerpoint

5. Chi tiết thực hiện

Thời gian: 17h30
Địa điểm: tại văn phòng khoa CNTT
Cách đặt tên file nội dung báo cáo: HoVaTen[ver x].docx (trong đó x là số phiên bản a/c đã thêm hoặc sửa chữa, x là số nguyên khi a/c gởi cho gv)
Ví dụ sinh viên có tên Lê Lẹ Lên sẽ đặt tên như sau:

Buổi 1: 3/9/2015

 • Nội dung: 
- Xác nhận email SVTT
- Trao đổi cách thức làm việc
- Sử dụng công cụ/ dụng cụ để sửa chữa hoặc hướng dẫn báo cáo
- Bố cục nội dung báo cáo
- Xử lý ngoại lệ, trả lời câu hỏi, ...
 • Công việc SV phải làm: 
- Nắm bắt đầy đủ nội dung GVHD
- Thu thập thông tin đơn vị thực tập và thực hiện chương 1 ==> gởi nội dung qua email (.docx)

Buổi 2: 24/9/2015

 • Nội dung:
- Kết quả chương 1
- Hệ thống thông tin(HTTT) tại đơn vị thực tập
- Quy trình phát triển phần mềm (ISO/IEC 12207)
- Sản phẩm cntt
- Google Hacking
 • Công việc SV phải làm
- Tìm hiểu HTTT
- Tìm hiểu quy trình phát triển phần mềm
- Ý tưởng sản phẩm CNTT ==> gởi qua email 

Buổi 3: 1/10/2015

 • Nội dung
- Trình bày HTTT (gọi ngẫu nhiên 1 vài SV)
- Trình bày các mô hình phát triển phẩn mềm (gọi ngẫu nhiên 1 vài SV)
- Trình bày mô hình phát triển phần mềm - thác nước (gọi ngẫu nhiên 1 vài SV)
- Trình bày ý tưởng sản phẩm CNTT (gọi ngẫu nhiên 1 vài SV)
- 5S quản lý của người Nhật (ISO/IEC 17025)
 • Công việc sinh viên phải làm
- Viết báo cáo chương 2 (1/2)
- Phân tích ý tưởng, lên kế hoạch thực hiện (kế hoạch = mục tiêu + nội dung + thời gian + người thực hiện)

Buổi 4: 8/10/2015

 • Nội dung
- Trình bày kế hoạch thực hiện sản phẩm CNTT
- Hỏi đáp
 • Công việc SV phải làm
- Thực hiện kế hoạch

Buổi 5: 15/10/2015

 • Nội dung
- Tiến độ thực hiện kế hoạch (đạt được 30%)
- Hỏi đáp
 • Công việc sv phải làm 
- Thực hiện kế hoạch

Buổi 6: 22/10/2015

 • Nội dung
- Tiến độ thực hiện kế hoạch (đạt được 80%)
- Hỏi đáp
 • Công việc sv phải làm
- Thực hiện kế hoạch

Buổi 7: 29/10/2015

 • Nội dung
- Tiến độ thực hiện kế hoạch (đạt được 100%)
- Trình bày bố cục, kỹ năng báo cáo 
 • Công việc SV phải làm
- Viết báo cáo chương 2 (2/2)
- Viết báo cáo chương 3
- Thiết kế slide báo cáo (pptx)

Buổi 8: 5/11/2015

 • Nội dung
- Trình bày báo cáo, 7 phút/ sinh viên. ==> Tất cả SV đều phải báo cáo
- Hỏi đáp & rút kinh nghiệm báo cáo
 • Công việc sv phải làm
- Xem lại báo cáo cho đến ngày báo cáo chính thức trước hội đồng.

Buổi 9, 10: 6, 7/11/2015

Gặp GVHD lấy giấy nhận xét. Sáng 8h-11h, chiều 13h-16h

Lưu ý: Mỗi sinh viên thực tập phải chủ động liên hệ giáo viên hướng dẫn trong các trường hợp:
- Không rõ nội dung hoặc công việc thực hiện.
- Vắng các buổi hướng dẫn (vẫn thực hiện đủ nội dung công việc của SV)
-  Đã đọc và hiểu rõ nội dung, công việc trong 9 buổi trên. ==> Đề nghị với GVHD chỉ gặp buổi 8 và 9, 10 để báo cáo kết quả và lấy nhận xét.