Các kỹ năng Microsoft Office Specialist _ MOS

MOS: Microsoft Office Specialist là bài thi đánh giá kỹ năng tin học văn phòng được sử dụng rộng rãi nhất trên thế giới với hơn 1 triệu bài thi được tổ chức hàng năm 

Microsoft Word

- Chèn và sửa đổi phong chữ
- Tạo và thay đổi đoạn 
- Định dạng văn bản
- Thao tác với đồ họa
- Cộng tác theo nhóm

Microsoft Excel

- Làm việc với ô và từng ô ( Cells và Cell Data)
- Quản lý Workbooks
- Định dạng ( Format) và in Worksheets
- Thay đổi Workbooks
- Tạo và rà soát lại công thức
- Tạo và thay đổi đồ họa
- Làm việc nhóm

Microsoft Powerpoint

- Tạo slide thuyết trình
- Chèn và sửa đổi font chữ
- Chèn và thay đổi hiệu ứng
- Thay đổi định dạng slide thuyết trình
- In slide thuyết trình
- Thao tác với dữ liệu từ các nguồn khác
- Quản lý và trình bày
- Cộng tác theo nhóm

Microsoft Access

- Tạo và sử dụng cơ sở dữ liệu
- Tạo và thay đổi bảng biểu
- Tạo và thay đổi lệnh truy vấn
- Tạo và thay đổi Form
- Chức năng xem và sắp xếp thông tin
- Định nghĩa mối quan hệ
- Tạo Report
- Tích hợp với các ứng dụng khác

Microsoft Project

- Tạo Project Plan
- Theo dõi Project
- Liên kết các thông tin trong Project
- Khái niệm quản lý Project chung
- Tuỳ chỉnh Project
- Quản lý nhiều Project

Microsoft Outlook

- Tạo và xem thư (messages)
- Làm kế hoạch 
- Quản lý thư
- Tìm và quản lý contacts
- Tạo và quản lý Tasks và Notes 

Tài liệu tham khảo:
Word 2010
- Excel 2010
- Powerpoint 2010

Search

Categories

Powered by Blogger.

Follow by Email

Google+ Badge